Seuran säännöt

 1. Etusivu
 2. Seura
 3. Seuran säännöt

Espoon Taitoluisteluklubi ry (vuosikokouksessa 27.9.2023 päivitetty säännöt) 

Yksinluistelijat jäällä

Seuran säännöt

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Espoon Taitoluisteluklubi ry, Espoo Figure Skating Club. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistys on perustettu 26.5.1979 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on Uusimaa. Seuran jäsenet osallistuvat paikallisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää taitoluistelua seuran toimialueella niin, että eri ikäisille luodaan mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti taitoluistelua edellytystensä ja tarpeidensa mukaan harrastus-, kilpa- tai huippu-urheilutasolla.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura tarjoaa:

 • luistelun perusopetusta erityisesti lapsille ja nuorille
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa jäällä ja oheisharjoituksissa
 • kilpailutoimintaa
 • näytöksiä
 • ohjaustoimintaa
 • kunto- ja terveysliikuntaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa ja
 • koulutustoimintaa.

Seura osallistuu keskusteluun paikallisten viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa taitoluistelu- ja liikuntakysymyksissä.

Seura vaikuttaa alueellisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

Seura edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • Harjoittaa tarkoitukseen liittyvää julkaisutoimintaa.
 • Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita.
 • Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.
 • Järjestää huvitilaisuuksia, tavaran- ja rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • Omistaa tai hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta.

4§ Seuran jäsenyys

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Taitoluisteluliitto ry:een, jonka sääntöjä se jäsenyhdistyksiä velvoittavin osin noudattaa. Lisäksi seura voi kuulua muihin tarpeelliseksi katsomiin yhteisöihin.

5§ Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunnia- ja kannattajajäsenet.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä.

Seuran varsinaiset jäsenet ovat:

 1. Aikuisjäseniä (18 vuotta täyttäneitä) jotka suorittavat sääntömääräisen vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.
 2. Luistelevia jäseniä, jotka jäsenmaksun lisäksi suorittavat hallituksen määräämät ja yhdistyksen kokouksen hyväksymien maksusääntöjen mukaiset maksut. Luistelevat jäsenet voivat olla myös alaikäisiä.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittavalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Mikäli maksaa kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun, voidaan vuosittainen jäsenmaksu jättää perimättä. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran vuosikokouksen vuosittain päättämät ja kulloinkin voimassaolevat liittymis- ja jäsenmaksut. Lisäksi jäsenet suorittavat vuosittaiset kilpailu- ja näytösmaksut sekä muut mahdolliset seuran määräämät maksut. Vuosittainen jäsenmaksu koskee tilikautta.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimistossa jäsenasioita hoitavalle henkilölle sähköpostitse. Irtisanomisaika on kolme kuukautta irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä laskettuna. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan seuralle kaikki erääntyneet ja sitoumuksiin perustuvat maksut.

Irtisanomisajasta äänestetään vuosikokouksessa.

7§ Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 6 kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

8§ Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin ja urheilun oikeusturvalautakunnan ja eettisten asioiden kurinpitolautakunnan toimivaltaan

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat:

 • urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja Reilun pelin periaatteisiin
 • Suomen Olympiakomitean asettaman urheilun oikeusturvalautakunnan ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan
 • liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin
 • noudattamaan yllä mainittujen oikeusturvalautakunnan ja kurinpitolautakunnan päätöksiä

9§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat muun muassa:

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
 • lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailu- tai harjoituskielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Mikäli kyse on urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, käsitellään kurinpitoasia kyseisessä kurinpitolautakunnassa. Seuran tulee ottaa huomioon muussa elimessä tehdyt päätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

10§ Seuran toimielimet

Seuran toimielimiä ovat seuran vuosikokous, hallitus sekä hallituksen alaisena tarvittava määrä toimikuntia.

11§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seura pitää vuosittain vuosikokouksen, joka on pidettävä syyskuun loppuun mennessä. Seuran kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 8. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen sääntöjen 14§:n mukainen toimikautensa päättyy kysymyksessä olevan vuosikokouksen päättyessä
 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
 11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet
 12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään kokous

13§ Pöytäkirja

Seuran, hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja vähintään kahden valitun hallituksen jäsenen allekirjoitettava. Allekirjoitukset voidaan tehdä sähköisesti. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa ja ne on jaettava jäsenille nähtäväksi pyynnöstä.

14§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoistavuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 (kuusi) jäsentä sekä 2 (kaksi) varajäsentä. Hallituksessa tulee olla kaikkien jaostojen edustus. Hallituksen varajäsenten tulee edustaa eri jaostoja. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa välittömästi sen yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen, jossa heidät on valittu tehtäväänsä ja päättyy valintaa toiseksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Valittaessa ensimmäistä kertaa hallituksen jäsenet kahden vuoden toimikaudelle, tulee kuitenkin kolme (3) hallituksen jäsentä valita vain yhden vuoden toimikaudeksi. Varajäsenet valitaan tuolloin kahden vuoden toimikaudelle. Vuosittain on siten erovuorossa kolme (3) hallituksen jäsentä ja joka toinen vuosi kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Hallitus on valittava siten, että kaikkien samaa jaostoa edustavien hallituksen jäsenten toimikausi ei pääty samanaikaisesti. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudestaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä ovat osallisena.

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja edustaa seuraa sekä hoitaa seuran asioita lain, näiden sääntöjen, seuran kokouksen päätösten sekä seuraa sitovien sääntöjen mukaisesti. Erityisesti hallituksen tulee:

 • toteuttaa seuran vuosikokouksen päätökset
 • johtaa seuran toimintaa ja kehittää seuran toimintaedellytyksiä ja -tapoja
 • hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta sekä kirjanpitoa
 • laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten ja seurata sen toteutumista
 • määritellä seuran maksusäännöt
 • laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat sekä toimeenpanna niiden päätökset
 • puuttua sääntöjen rikkomuksiin ja ratkaista sen käsiteltäväksi jätetyt erimielisyydet
 • valita seuran jäsenet seuran ulkopuolisiin toimielimiin ja kokouksiin
 • kutsua kunniajäsenet ja myöntää kunnia-, ansio- ja tunnustusmerkit, jos niitä on päätetty jakaa
 • nimittää avukseen tarpeelliset toimikunnat
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän tehtävistään ja palkkauksestaan
 • ohjata, edistää ja valvoa taitoluistelun kehitystä alueellaan
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • luovuttaa tilit tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta
 • 15§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.4.–31.3.

16§ Nimenkirjoittajat

Seuran hallitus edustaa seuraa. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Seuran hallitus voi myös antaa nimenkirjoitusoikeuden muulle henkilölle. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17§ Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet.

18§ Työryhmät

Seuran hallitus voi perustaa työryhmiä. Työryhmät voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa työryhmien tekemät oikeustoimet.

19§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä seuran vuosikokouksen äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla taitoluistelua kehittävään tarkoitukseen. Selvitysmiehinä (yksi tai useampi) toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§ Yleisiä määräyksiä

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.